បំពេញព័ត៌មានរបស់អ្នក
ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ និងឱកាសឈ្នះរង្វាន់

ខ្ញុំយល់ព្រមផ្តល់ព័ត៌មានទាំងនេះដល់ក្រុមការងារ Re-five សម្រាប់ការរាប់ចំនួនអ្នកចូលរួមយុទ្ធនាការ និងដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកឈ្នះរង្វាន់។